Skoči na glavno vsebino

Svet šole

Zavod upravlja in je za njegovo nemoteno delo odgovorna ravnateljica javnega zavoda Osnovne šole Simona Kosa Podbrdo. Ravnateljica je pedagoški in poslovodni organ šole. Naloge, ki jih mora opravljati ravnateljica šole, so določene v 49. členu Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja. Svet šole sestavljajo trije predstavniki staršev, trije predstavniki ustanovitelja – občine in pet predstavnikov šole.

Člani sveta šole v letošnjem šolskem letu so:

 • predstavniki staršev: Nadja Kemperle, Blanka Zver, Almir Husanović, Tina Šorli, Andrej Jenstrle
 • predstavniki Občine Tolmin: Matej Kavčič, Primož Kamenšček Hvala, Maruša Vidmar
 • predstavniki zaposlenih: Kristina Gaberšček Pisk, Magda Čujec, Kristina Škibin, Suzana Torkar Panjtar, Petra Guna

Pristojnosti sveta šole so:

 • sprejema program razvoja zavoda
 • imenuje in razrešuje ravnatelja
 • odloča o uvedbi nadstandardnih programov
 • obravnava poročila o izobraževalni in vzgojni problematiki
 • sprejema pravila in druge splošne akte
 • določa finančni načrt in sprejema zaključne in periodične obračune
 • s soglasjem ustanovitelja odloča o najemu kreditov
 • predlaga ustanovitelju in ravnatelju zavoda predloge in mnenja o posameznih vprašanjih
 • razpisuje volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda
 • sprejema program reševanja presežnih delavcev v zavodu
 • imenuje predstavnike zavoda v drugih asociacijah
 • v soglasju z ustanoviteljem odloča o povezovanju v skupnost zavodov
 • opravlja druge naloge določene z zakonom ter splošnimi akti zavoda

Svet zavoda odloča na sejah z večino glasov vseh članov. Člani sveta so imenovani oziroma izvoljeni za štiri leta in so lahko ponovno imenovani oziroma izvoljeni največ dvakrat zaporedoma.

Svet staršev je sestavljen tako, da ima vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka. Svet staršev skrbi za organizirano uresničevanje interesov staršev v šoli:

 • predlaga nadstandardne programe
 • daje soglasje k predlogu ravnateljice o nadstandardnih storitvah
 • daje mnenje o predlogu programa razvoja šole in o letnem delovnem načrtu
 • razpravlja o poročilih ravnateljice o vzgojno-izobraževalni problematiki
 • obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom
 • voli predstavnike v svet šole
 • opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi

STROKOVNI ORGANI ŠOLE

Strokovni organi šole so: učiteljski zbor, razredni učiteljski zbor in razredniki.
Učiteljski zbor sestavljajo strokovni delavci šole, ki obravnavajo in odločajo o strokovnih vprašanjih, povezanih z vzgojno-izobraževalnim delom, dajejo mnenje o letnem delovnem načrtu, predlagajo uvedbo nadstandardnih in drugih programov ter dejavnosti, odločajo o posodobitvah programov vzgoje in izobraževanja in njihovi izvedbi v skladu s predpisi, dajejo mnenje o predlogu za imenovanje ravnatelja, dajejo pobude za napredovanje strokovnih delavcev in mnenje o predlogih ravnatelja, odločajo o vzgojnih ukrepih in opravljajo druge naloge v skladu z zakonom.
Razrednik vodi delo razredne skupnosti, analizira vzgojne in učne rezultate, skrbi za reševanje vzgojnih in učnih problemov posameznih učencev, sodeluje s starši in šolsko svetovalno službo, odloča o vzgojnih ukrepih ter opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
Strokovne aktive v šoli sestavljajo učitelji istega predmeta oziroma predmetnih področij. Strokovni aktiv šole obravnava problematiko predmeta in predmetnih področij, usklajuje merila za ocenjevanje, daje učiteljskemu zboru predloge za izboljšanje vzgojno-izobraževalnega dela, obravnava pripombe staršev in učencev ter opravlja druge strokovne naloge.
Dostopnost