Skoči na glavno vsebino

Svet staršev

Svet staršev je sestavljen tako, da ima vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka. Svet staršev skrbi za organizirano uresničevanje interesov staršev v šoli:

 • predlaga nadstandardne programe
 • daje soglasje k predlogu ravnateljice o nadstandardnih storitvah
 • sodeluje pri nastajanju predloga programa razvoja vrtca oziroma šole, vzgojnega načrta, pri pravilih šolskega reda ter da mnenje o letnem delovnem načrtu
 • daje mnenje o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za ravnatelj
 • razpravlja o poročilih ravnateljice o vzgojno-izobraževalni problematiki
 • obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom
 • voli predstavnike v svet šole
 •  lahko sprejme svoj program dela sodelovanja s šolo, zlasti glede vključevanja v lokalno okolje
 • v dogovoru z vodstvom šole lahko ustanavlja oziroma oblikuje delovne skupine
 • opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi
Člani sveta staršev v šolskem letu 2022/23:
 •  Vrtec                 Nadja Kemperle
 • 1. in 3. razred     Jelena Grahovac
 • 4. razred        Barbara Mavrar
 • 5. razred        Blanka Zver
 • 6. razred        Almir Husanović
 • 7. razred        Tina Šorli
 • 8. razred        Andrej Jenstrle
 • 9. razred        Dejan Brovč
Dostopnost